Vstupné komplexné vyšetrenie

Ide o vstupné komplexné vyšetrenie klienta – fyzickej osoby (tzv. samoplatcu), ktorá nie je verejne zdravotne poistená, t.j. osoba, ktorá nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov.

Cena: 20€

Kontrolné vyšetrenie

Ide o kontrolné vyšetrenie klienta – fyzickej osoby (tzv. samoplatcu), ktorá nie je verejne zdravotne poistená, t.j. osoba, ktorá nemá nárok na úhradu zdravotnej starostlivosti v rozsahu ustanovenom zákonom č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších právnych predpisov.

Cena: 10€

Ostatné výkony

Cenník všetkých výkonov MV- Derma s.r.o nájdete na našej ambulancii, prípadne Vám ich radi poskytneme telefonicky.

Uhradením platby služieb a zdravotných výkonov klient potvrdzuje, že bol upovedomený o rozsahu poskytovaných služieb a zdravotných výkonov a o spôsobe a podmienkach ich úhrady v zmysle platných VOP.